Vila Nika Bonaca

 • Úvod
  Vila Nika Bonaca v centru mìsta Makarska se nachází 150 metrù od hlavní promenády a cca 300m od moøe. Nabízí jednoduché ubytování v pokojích a apartmánech s vlastním sociálním zaøízením, pøipojením na internet a klimatizací.
  Vila Nika má vlastní restauraci, parkování.
  Vila Nika má pøibližnì 14 pokojù ve dvou budovách a ve tøetí budovì 16 pokojù.
  Budovy jsou blízko sebe.
  Pokoje jsou 2,3 nebo 4-5 lùžkové,
  se SAT, TV, WC,klima,ruèníky,povleèení.
  Zázemí Vily Niki je vhodné nejen pro rodiny s dìtmi, mládež, seniory, ale je vhodné  pro sportovní týmy, turistické a cyklistické kluby, ozdravné pobyty,  speciální horolozecké kluby, meditaèní a relaxaèní kurzy, pro fitness kluby – aerobik, zumba, salsa,...atd.
  Pro školy s dìtmi není možnost ubytování v 07-08mìsíci.

Speciální nabídka
Vila Nika Bonaca i Hotel Bonaca

organizuje mimo letní sezónu ubytování pro školy, seniory,
sportovní pøípravy a tréninky pro sportovní kluby a týmy


za VÝHODNÉ ceny

(ceny vám budou upøesnìny v nabídce po domluvì)

Nabízí ubytovací služby a zajištìní sportovního místa a dalších sportovních zaøízení pro kvalitní pøípravu mladých sportovcù,vè.:speciálního jídelníèku pro sportovce,…
V  blízkosti Vily Niki Bonaca je nové sportovní centrum v Makarské,  posilovny, fotbal, atletika, košíková, házená, volejbal, plavání,bojové sporty,aerobik…

Vila Nika Bonaca

Termín

Cena
v Euro / osoba / týden polopenze

cca. do 10.6.

na aktualní cenu pro jednotlivce se informujte

cca. od 15.9.

na aktualní cenu pro jednotlivce se informujte

 • Ceny jsou v Eurech, za osobu vè.:DPH, 8 dnù/ 7 polopenzí/ od soboty do soboty, zaèíná se prvním dnem veèeøí a konèí se poslední den snídaní (do 10 hod. je tøeba vyklidit a opustit pokoje)
 • check in (pøíjezd): 13-14 hod.
 • check out (odjezd): 9-10 hod.
 • Ceny mimo letní sezonu po domluvì
 • Snídanì: švédský stùl
 • Veèeøe: výbìr ze 2 jídel, džus nebo aperitiv, (salát a polévka – bufet/samoobsluha)
 • Pøíplatek za 1/1 pokoj +30%
 • Ceny jsou promìnlivé v závislosti na skupinì, období a obsazenosti hotelu èi vily
 • Pobytová taxa je cca. 1Euro/den/osobu, není zahrnuta v cenì
 • Slevy na dìti:
  po domluvì s Vilou Nikou
 • Informace
  Vámi zvolený termín ubytování vè.polopenze ve Vile Nika Bonaca Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30% – 100% z celkové ceny. Zbytek ceny se mùže doplatit pøi pøíjezdu a to hotovì na recepci hotelu Bonaca (Vily Niki Bonaca). Minimální 30% záloha je splatná na èíslo úètu Vila Niki Bonaca - hotelu Bonaca.V pøípadì nevyužití ubytování vè.polopenze ve Vile Nika Bonaca slouží zaplacená 30% záloha na rezervaci jako nevratná.
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu,adresu a telefonní kontakt na Vilu Niku Bonacu a hotel Bonacu, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.

  Pro vìtší skupiny:
  Je pouze rozdíl v tom,že celková cena za celou skupinu ,tj.všechny osoby ,musí být zaplacena pøedem na základì smlouvy,faktury vystavené Vilou Nikou Bonaca - hotelem Bonaca. Doplatek ceny do 100% musí být zaplacen nejpozdìji 15-20dnù pøed pøíjezdem a to opìtnì na èíslo úètu Vila Nika Bonaca - hotelu Bonaca.
  Pozn.: Vila Nika Bonaca má téhož vlastníka jako Hotel Bonaca.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u Vily Niki Bonaca v tìsné blízkosti. Vila Nika Bonaca je nedaleko centra mìsta Makarska. Není problém zavolat a nìkdo z hotelu Bonaca vás odvede do Vily Niki Bonaca. V pøípadì,že jedete autobusem, prosím zavolejte dopøedu, aby vás pøípadnì nìkdo mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie

Vila Nika Bonaca

Toaleta

Ložnice

Ložnice 2

Ložnice 3

Ložnice 4

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz