Makarská riviéra

Makarská riviéra je souèástí Støední Dalmácie. Na severu zaèíná u mìsteèka Brela pøes Baška Voda, Promajna, Krvavica, Bratuš, Makarska, Tuèepi, Podgora, Drašnice, Igrane, Živogošæe, Drvenik, Zaostrog, Brist a na jihu konèí u mìsteèka Gradac.Chorvatsko má jedno z nekdelších pobøeží a to je Makarská riviéra dlouhá necelých 70 km. Nad pobøežím Makarské riviéry se vypíná velkolepé pøekrásnì bíle záøící pohoøí Biokovo, které svými úpatími chrání vesnièky  na jeho úboèích a pøi pobøeží turistická místa. Z mìsta Makarska, které nabízí nesèetné množství ubytování, je nejlepší pøístup k tomuto pohoøí.

Z jihovýchodní èásti se po pevninì na Makarskou riviéru dostaneme od Ploèe pøes Baèinská jezera a pøibližnì po 12km vjedeme do prvního mìsteèka zvaného Gradac na jihu Makarské riviéry.

Ze severozápadní èásti se na Makarskou riviéru pøíjíždí ze smìru mìsta Omiše a dále silnice z vnitrozemí od Šestanovca.

Dojemným a romantickým zážitkem je pøíjezd pøes Biokovo od mìsta Vrgorac ve vnitrozemí, když se po skalnatém Biokovu otevøe neopakovatelný pohled na Makarskou riviéru v celé její kráse, a to od mìsteèek Drašnice, Podgora, pøes Tuèepi, Makarska, Brelu až do Splitu, na ostrovy Braè, Hvar, Korèulu a poloostrov Peljeèac.

A pøijedeme na Makarskou riviéru z jakéhokoli smìru, autem, autobusem èi lodí, celkový pohled na tuto scenérii pobøeží moøe, pohoøí a pøístavištì, zanechá snad u každého návštìvníka nezapomenutelný uklidòující a povznášející zážitek.

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz