Hotel Bonaca

 • Úvod
  Hotel Bonaca, který se nachází pøibližnì 70 metrù od pláže je obklopen borovým lesem.Je vzdálen pouze 15 minut pøíjemné pìší  chùze po promenádì okolo pobøeží ve stínu borovic od centra mìsta Makarska. Hotel je ideální pro odpoèinek a tìší se znaèné oblibì. A už si budete chtít odpoèinout od stresu každodenního života a trávit èas s rodinou, s pøáteli, ve vìtším èi menším kolektivu, nebo si vychutnat kouzlo noèního života mìsta Makarska, hotel "Bonaca" je ideální destinací.
   
 • Hotel nabízí ubytování ve 2, 3, 4 - 5 lùžkových pokojích
  s vlastním sociálním zaøízením, bezplatným pøipojením na wifi, TV, klimatizací, chladnièkou, ruèníky, povleèení.

  Hotel Bonaca má vlastní restauraci,  cafe bar, terasu, parkování.

  V hotelu se nachází mini posilovna 20 m2 pro fitness vè.: pøívodu el.energie a mùžete cvièit i venku, kde je vymezený prostor pro cvièení v areálu hotelu Bonaca vè.:pøívodu el.energie.

  Zázemí hotelu Bonaca je vhodné nejen pro rodiny s dìtmi, mládež, seniory, ale je vhodné k poøádání výletù,  pro sportovní týmy, pro školy, turistické a cyklistické kluby, ozdravné pobyty,  speciální horolozecké kluby, rùzné exkurze, meditaèní a relaxaèní kurzy, pro fitness kluby – aerobik, zumba, salsa,...atd.

  Pro školy s dìtmi není možnost ubytování v 07-08mìsíci.

Speciální nabídka
Hotel Bonaca i Vila Nika Bonaca


organizuje mimo letní sezónu ubytování pro školy, seniory,
sportovní pøípravy a tréninky pro sportovní kluby a týmy


za VÝHODNÉ ceny

(ceny vám budou upøesnìny v nabídce po domluvì)

Nabízí ubytovací služby a zajištìní sportovního místa a dalších sportovních zaøízení pro kvalitní pøípravu mladých sportovcù,vè.:speciálního jídelníèku pro sportovce,…
V blízkosti hotelu Bonaca je tenisové centrum a nové sportovní centrum v Makarské, posilovny, fotbal, atletika, košíková, házená, volejbal, plavání,bojové sporty,aerobik…

Hotel Bonaca

Termín

Jižní strana
Cena
v Euro / osoba / týden polopenze

Severní strana
Cena
v Euro / osoba / týden polopenze

01.06. - 15.06.

238 EUR

224 EUR

15.06. - 22.06.

287 EUR

273 EUR

22.06. - 29.06.

298 EUR

285 EUR

29.06. - 06.07.

350 EUR

336 EUR

06.07. - 17.08.

410 EUR

396 EUR

17.08. - 24.08.

360 EUR

346 EUR

24.08. - 31.08.

310 EUR

296 EUR

31.08. - 07.09.

259 EUR

245 EUR

07.09. - 14.09.

238 EUR

224 EUR

14.09. - 28.09.

224 EUR

210 EUR

28.09. - 31.12.

203 EUR

189 EUR

01.01. - 18.05.

203 EUR

189 EUR

18.05. - 01.06.

224 EUR

210 EUR

 • Ceny jsou v Eurech, za osobu vè.:DPH, 8 dnù/ 7 polopenzí/ od soboty do soboty, zaèíná se prvním dnem veèeøí a konèí se poslední den snídaní (do 10 hod. je tøeba vyklidit a opustit pokoje)
 • check in (pøíjezd): 14 hod.
 • check out (odjezd): 10 hod.
 • Výše uvedené ceny se nevztahují na speciální nabídky (Nový rok, 8.3., 1.5.)
 • Snídanì: švédský stùl
 • Veèeøe: výbìr ze 3 jídel (polévka, hlavní jídlo, salát, desert) + pití (džus z barového automatu, víno a nebo aperitiv)
 • Pøíplatek za obìd je 6 Euro/os (45 Kun)
 • Pøíplatek za 1/1 pokoj +30% (nevztahuje se na sezónu od 29.6. do 14.9.)
 • Pøi pobytu kratším než 3 noci, budete platit o 30% více dle ceníku pro jednotlivé hosty na recepci hotelu
 • Možnost zkrácení, èi prodloužení pobytu - po domluvì
 • Ceny jsou promìnlivé v závislosti na skupinì, období a obsazenosti hotelu èi vily
 • Možnost zapùjèení fénu na recepci
 • Možnost zapùjèení dìtské postýlky po domluvì (cena cca. 5 Eur / noc)
 • Pobytová taxa je cca. 1Euro/den/osobu, není zahrnuta v cenì
 • Parkování zahrnuto v cenì pobytu a je vzdáleno cca. 500 m od Hotelu Bonaca
 • Slevy na dìti:
  dìti do 3 let zdarma s rodièi v pokoji
  3-12 let (s 2 nebo více dospìlé osoby) - 50%
  3-12 let (s 1 dospìlou osobou) - 30%
 • Informace
  Vámi zvolený termín ubytování vè.polopenze v hotelu Bonaca Vám bude rezervován po zaplacení zálohy a to od 30% – 100% z celkové ceny. Zbytek ceny se mùže doplatit pøi pøíjezdu a to hotovì na recepci hotelu Bonaca. Minimální 30% záloha je splatná na èíslo úètu hotelu Bonaca.V pøípadì nevyužití ubytování vè.polopenze v hotelu Bonaca slouží zaplacená 30%záloha na rezervaci jako nevratná. 
  Klient po závazné rezervaci, obdrží èíslo úètu,adresu a telefonní kontakt na hotel Bonaca, aby mìl jistotu,že bude oèekáván.
  Pro vìtší skupiny:
  Je pouze rozdíl v tom,že celková cena za celou skupinu ,tj.všechny osoby ,musí být zaplacena pøedem na základì smlouvy,faktury vystavené hotelem Bonaca. Doplatek ceny do 100% musí být zaplacen nejpozdìji 15-20dnù pøed pøíjezdem a to opìtnì na èíslo úètu hotelu Bonaca.
   
 • Jak se k nám dostanete
  Parkování pro hosty je u hotelu Bonaca. Pro autobusy je parkování u vjezdu do Makarské – poutní místo Vepriæ, tj.cca 1,5km od hotelu. Hotel Bonaca je nedaleko centra Makarska a magistrály. Není problém zavolat a nìkdo z hotelu vás navede. V pøípadì,že jedete autobusem, prosím zavolejte dopøedu, aby vás pøípadnì nìkdo mohl vyzvednout na autobusové zastávce-nádraží.
 • Fotogalerie - Hotel Bonaca a restaurace

Hotel Bonaca

Restaurace

Restaurace

Restaurace

 • Fotogalerie - pokoje a sociální zaøízení

Ložnice

Pokoj

Pokoj

Pokoj

WC

 • Fotogalerie - recepce a bar

Bar

Recepce

Toaleta

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [Apt Matea] [Apt Begovic] [Apt Katiæ] [Apt Mate] [Apt Veronika] [Villa Tina a Ante] [Apt Paæar] [Apt Ante] [Apt Šariæ] [Apt Rašiè] [Hotel Bonaca] [Kemp Milo moje] [Vila Nika Bonaca] [Vila Aria Bonaca] [Apt Puhariæ] [Apt Tomaš] [Apt Alma] [Apt Dragana] [Apt Marica] [Apt Mira] [Apt Tošiæ] [Apt Deak] [Apt Franiæ] [Apt Iva - BAZÉN] [Apt Vidoš] [Apt Vladiæ] [Apt Gita] [Apt Katarina] [Apt Židiæ] [Apt Diana] [Apt Dina] [Apt Ivan] [Apt Ljiljana] [Apt Olga] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz