Historie a památky - mìsto Makarska

Turizmus v Makarské zapoèal již dávno, ještì pøed výstavbou hotelu Osejava r.1914. Dnešní název Makarska je poprvé zmiòován r.1502, vznikl od Makra nejstarší ves v pøímoøí.
V 16.stol. dobyli mìsteèko Turci, kteøí je pak ovládali 150 let a v 17.stol. se podaøilo Makarskou dobýt Benátèanùm,rovnìž ho ovládali 150 let.

barokní kostel_SV. FILIPA NERI
kostel_SV. PETRA
barokní kostel_SV. MARKA
FRANTIŠKÁNSKÝ klášter

Barokní kostel Sv.Filipa Neri z pol.18.stol. stojí na nábøeží.

Na zalesnìném poloostrùvku byl obnoven kostelík Sv.Petra.

Centrem Makarske je Kaèiæovo námìstí, uprostøed kterého stojí pomník A.Kaèiæe Miošiæe, básníka a filozofa, rodáka Makarské. Barokní farní kostel v horní èásti námìstí je zasvìcen sv.Markovi.

Nedaleko mysu Osejava stojí starý Františkánský klášter.V pøízemí je Malakologické muzeum obsahující sbírku mìkkýšù z celého svìta a bohatou sbírku mušlí.

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Historie] [Poèasí] [Pláže] [Sport a zábava] [Info a podmínky] [Výlety] [Fotogalerie] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz