Poèasí - Chorvatsko

Podnebí ve státì Chorvatsko je typicky støedomoøského rázu. Mírné a krátké zimy a dlouhá a teplá léta. Nejteplejšími mìsíci na pobøeží je èervenec a srpen, kdy denní teploty mohou dosáhnout ve stínu pøes 33C a noèní neklesají pod 24C. Teploty na podzim bývají vyšší než na jaøe, totéž platí i o teplotì vody. Co se týèe vodních srážek, tak mezi nejsušší mìsíce patøí èervenec a srpen, nìkdy i záøí. Nejvíce dešových srážek spadne v listopadu a prosinci, na jaøe v bøeznu a dubnu. Sníh je na pobøeží výjimkou. Jadranské pobøeží je známé dlouhou dobou sluneèního svitu. V letních mìsících dosahuje až 11 hodin.

 • Vìtry Jadranu
  Pobøežní oblast Chorvatska je známá èetnými vìtry:

  Bóra – je nejznámìjší chladný vítr, patøí mezi ménì pøíjemné vìtry, je silný a nárazový, èasto mívá sílu orkánu.Vane ze severu z pevniny na moøe a velmi èasto mìní smìr. Na otevøeném moøi vytváøí vlny, které mohou dosahovat výšky až 3,5m. Vyskytuje se zejména v letních mìsících.

  Jugo- pøináší sebou dusno, mraky, vlhkost v ovzduší, d隝 a nìkdy i zrnka písku. Tento vítr není nárazový ,vyznaèuje se velkou rychlostí,mùže dosáhnout síly vichøice. V létì vane dva až ètyøi dny. Hladina moøe se zvedá, vlny jsou dlouhé až 4m vysoké. Jugo vane od Afriky, ve vzduchu zpùsobuje velkou koncentraci soli a jodu, bývá proto velmi ozdravný.

  Mistral- je slabý pøíjemný vítr, který netrvá dlouho. Nepøináší velké vlny. Je to severozápadní vítr vanoucí od jara do zaèátku podzimu a vìtšinou pøináší krásné poèasí. Vhodný pro jachtaøe i windsurfing.

  Nevera- silný západní vítr provázený letními bouøkami, který pøináší tolik oèekávané ochlazení za dlouhých veder.
[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Informace] [Jadran] [Poèasí] [Historie] [Na cesty] [Fotogalerie] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz