Jadran a Jaderské moøe - Chorvatsko

Jaderské moøe (Jadran) se rozkládá mezi Balkánským a Apeninským poloostrovem.Jeho délka je 783km a prùmìrná šíøka 170km, u kterého se nachází pøibližnì 1246 ostrovù, ostrùvku a útesù.  Severní èást Jadranu u Istrijského poloostrova je více mìlká její hloubka nepøesahuje více jak 200m, jižní èást je mnohem hlubší a nachází se zde nejhlubší místo moøe dosahující 1589m.

Jaderské moøe tak typické pro Chorvatsko se vyznaèuje vyššími teplotami, které se v letních mìsících na povrchu moøe pohybují v rozmezí 23-26°C. V zimních mìsících je teplota moøe vyšší než teplota vzduchu. Jadran je znám svou vysokou slaností moøe, která dosahuje 38% (38g v 1 litru vody).Slanost je vyšší na jihu zemì.Vysoký obsah soli zpùsobuje velkou prùzraènost vody. Jeho typická modrá barva je zpùsobena pøedevším nízkým výskytem biologického planktonu. Jadran je proslaven také svou èistotou. V oblasti Støedozemního moøe má vody nejèistší a také v celosvìtovém mìøítku se øadí na pøední místa.

[Úvod] [O nás] [Kontakty] [Ochr. os. údajù] [Chorvatsko] [Informace] [Jadran] [Poèasí] [Historie] [Na cesty] [Fotogalerie] [Biograd na Moru] [Riviera Omiš] [Makarská riviera] [Makarska mìsto] [Veliko Brdo] [Igrane] [Živogošæe] [Drvenik] [Gradac] [Pelješac] [Braè] [UBYTOVÁNÍ] [RECENZE] [Dotazy] [AKCE a novinky] [Domky k pronájmu]

2014 (c) Makarska - nejen v létì
Všechna práva vyhrazena

 

www.vasepcambulance.cz